Ruimtelijke ordening en de Omgevingswet.

7 september 2016

De huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) legt de basis voor een duurzame leefomgeving! In de memorie van toelichting staat dat het bieden van fysieke ruimte en het realiseren van een duurzame ruimtelijke kwaliteit beleidsmatig onlosmakelijk zijn. “Een goede ruimtelijke ontwikkeling streeft naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische samenleving”. Voor enkele belangrijke instrumenten, zoals bij het bestemmingsplan, wordt het bestaande criterium “in het belang van een goede ruimtelijke ordening” gehanteerd maar dan in het licht van de gewijzigde context dat duurzame ruimtelijke kwaliteit mede richting en inhoud geeft aan het criterium “een goede ruimtelijke ordening”.

Er komt een nieuwe Omgevingswet die  26 wetten integreert en zal medio 2019 worden ingevoerd. Tot die tijd verandert er niets en blijft de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het stelsel van bestemmingsplannen van toepassing en als het gaat om wettelijke kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Adviesbureau Pors volgt deze ontwikkelingen op de voet. 

Terug naar overzicht