Bodembescherming & NRB-beoordeling

Alle bedrijven hebben er mee te maken omdat bedrijfsactiviteiten de bodemkwaliteit kunnen aantasten. Vaak zijn bodembeschermende voorzieningen of overige maatregelen aanbevelingswaardig of verplicht. De wetgever heeft een algemene zorgplicht wettelijk vastgelegd. Daarnaast zijn bodembeschermende maatregelen verplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer of milieuvergunning. Om de uniformiteit in de regelgeving te vergroten, hanteert de overheid de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Deze beoogt het risico voor de bodem te minimaliseren.

In de NRB staat een methodiek voor een bodemrisicoanalyse omschreven om de bodembedreigende activiteiten te inventariseren. Op deze wijze ontstaat een duidelijk beeld van de bedrijfsactiviteiten waarbij bodembeschermende voorzieningen en maatregelen noodzakelijk zijn.

De bodem kan worden beschermd door vloeistofdichte voorzieningen aan te brengen. Een goede, maar kostbare oplossing. Wanneer echter de juiste organisatorische / beheersmaatregelen worden genomen, zoals het toepassen van lekbakken en het gebruik van goed onderhouden materieel, is een vloeistofdichte vloer vaak niet nodig of kan de oppervlakte ervan sterk worden beperkt.

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op